کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مبلغ دیه کبودی چقدر است؟

4 خرداد 1401 ساعت 8:30

دیه، یکی از انواع مجازات‌های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی است.


به گزارش جهان نیوز به نقل از میزان، دیه، یکی از انواع مجازات‌های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی است.

دیه کبودی، سیاهی و سرخی پوست صورت، معادل سه هزارم، شش هزارم و یک و نیم هزارم دیه کامل در ماه غیر حرام و حرام است.

دیه کبودی، سیاهی و سرخی سایر اعضای بدن نیز در سال ۱۴۰۱، نصف مقدار تعیین شده برای دیه صورت است.
 

براساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه “مالی است، که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود. ”

براساس همین ماده، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌شود.

مقدار دیه کبودی صورت و سرخی و سیاهی پوست آن، در قانون مشخص شده، که این مقدار دیه با دیه سایر اعضای بدن، متفاوت است.

بنابراین، شخصی که در معرض آسیب قرار گرفته، باید به مقدار دیه مشخص شده، تا حدودی آگاهی داشته باشد، تا بتواند، برای احقاق حق خود و محاسبه آن، پیگیری‌های لازم را انجام داده و این مبلغ را از مرتکب دریافت کند.

دیه کبودی صورت

همانطور که گفته شد، دیه ۱۴۰۱ به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌شود. دیه مقدر، یعنی مال معینی که در مقابل جنایت غیر عمدی پرداخت شده و مقدار آن، در شرع مشخص شده است؛ اما دیه غیر مقدر، در شرع مشخص نشده و دادگاه، بر اساس نوع و کیفیت جنایت، آن را مشخص می‌کند.

میزان مبلغ دیه کبودی، سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، در قانون مشخص شده، بنابراین، ارش کوفتگی و کبودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

به موجب بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل است.

قیمت دیه کامل، در ماه‌های غیر حرام، از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردده است.

بنابراین، برای دیه کبودی صورت، سه هزارم چهارصد و هشتاد میلیون تومان، محاسبه می‌شود که مبلغی، معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان است.

باید به این نکته اشاره شود، که، چون سایر اعضا بدن، در معرض دید نمی‌باشند، مبلغ دیه کبودی آن‌ها به موجب بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف دیه صورت است.

همچنین، بحث تغلیظ دیه، که به معنای افزایش مقدار دیه، در ماه‌های حرام است، در خصوص دیه مربوط به اعضای بدن، محاسبه نمی‌شود؛ یعنی کبودی، اگر در ماه حرام هم ایجاد شود، به مقدار دیه در ماه‌های غیر حرام، محاسبه می‌شود.

دیه کبودی اعضای بدن

دیه کوفتگی و کبودی سایر اعضای بدن، جز صورت، به علت آن که در معرض دید نیستند، بر اساس، بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه کبودی صورت است؛ یعنی مقدار دیه کبود شدن اعضای بدن، معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

بنابراین، وقتی دیه کبودی صورت، سه هزارم ۴۸۰ میلیون تومان است، برای محاسبه این میزان مبلغ، باید در ابتدا مبلغ دیه کبودی صورت، حساب شده و سپس آن هزینه، نصف گردد.

در بخش قبل، اشاره کردیم، که سه هزارم چهارصد و هشتاد میلیون تومان، مبلغی معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان است که نصف یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان، مبلغی معادل ۷۲۰ هزار تومان است.

دیه سرخی و سیاهی صورت

به موجب بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم دیه کامل است.

قیمت دیه کامل، در ماه‌های غیر حرام، از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردیده است.

بنابراین، برای دیه سیاهی شدن صورت، شش هزارم ۴۸۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود که مبلغی، معادل ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است.

مقدار دیه سیاهی اعضای بدن، معادل ۳ هزارم دیه کامل است.

به موجب بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه سرخ شدن پوست صورت، یک و نیم هزارم دیه کامل است.

همانطور، که در پاراگراف قبلی اشاره کردیم، قیمت دیه کامل، در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین شده است.

بنابراین، برای دیه سرخ شدن صورت، یک و نیم هزارم ۴۸۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود، که مبلغی معادل ۷۲۰ هزار تومان است.

دیه سرخی و سیاهی بدن

دیه سیاهی بدن جز صورت، به علت آن که در معرض دید نیست، به موجب بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه سیاهی صورت است.

یعنی، مقدار دیه سیاهی اعضای بدن، معادل ۳ هزارم دیه کامل است. همان طور که در بخش قبل، اشاره کردیم، دیه سیاهی صورت، شش هزارم دیه کامل، است.

مبلغ دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از سال ۱۴۰۱، معادل ۴۸۰ میلیون تومان است.

برای محاسبه سیاهی سایر اعضای بدن، در ابتدا، دیه سیاهی صورت را محاسبه کرده و بعد، مقدار آن را نصف می‌کنیم.

مبلغ دیه سیاهی صورت، معادل ۲۸۸ میلیون تومان است که نصف این مبلغ، ۱۴۴ میلیون تومان است.

دیه ۱۴۰۱ سرخی پوست اعضای بدن، جز صورت، چون در معرض دید نمی‌باشند، بر اساس بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه سرخی صورت است، که معادل با هفتاد و پنج صد هزارم دیه کامل است.

برای محاسبه راحت‌تر دیه سرخی اعضای بدن، دیه سرخی صورت، محاسبه شده و مبلغ آن را نصف می‌کنیم، که مبلغی، معادل ۳۶۰ هزار تومان می‌شود.

نحوه محاسبه دیه کبودی

نحوه محاسبه دیه کبودی، امری تخصصی و کارشناسانه بوده و باید حتما توسط متخصص پزشکی قانونی انجام گیرد.

به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای تعیین دیه کبودی، سیاهی و سرخی صورت و سایر اعضلای بدن، تفاوتی نمی‌کند که آن اعضا، دارای دیه مقدر هستند یا خیر.

همچنین، به موجب همین تبصره، برای محاسبه دیه ۱۴۰۱​ کبودی، سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، فرقی ندارد که تمام عضو مورد نظر، کبود شده یا فقط بخشی از آن و همچنین، زوال یا بقا کبودی و سیاهی و سرخی نیز در محاسبه آن اثری ندارد.

در نهایت، براساس تبصره ۲ همین ماده قانونی، در تغییر رنگ پوست سر، دیه مقدر وجود ندشته و برای آن ارش در نظر گرفته می‌شود.

مقدار دیه کبودی و سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، چون در شرع، مشخص شده است، دیگر ارش کوفتگی و کبودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

دیه کبودی چشم در سال ۱۴۰۱

بنابر بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل است و از آنجا که قیمت دیه کامل، در ماه‌های غیر حرام، چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردده است.

بنابراین، برای دیه کبودی مبلغی، معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان محاسبه می‌گردد.

از آنجا که چشم، نیز جزئی از صورت، محسوب می‌شود، دیه چشم نیز به همین شکل، محاسبه می‌گردد.


کد مطلب: 801095

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/801095/مبلغ-دیه-کبودی-چقدر

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com