کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

موجودی با نيمی گياه و نيمی حيوان!

24 شهريور 1400 ساعت 10:30


به گزارش جهان نیوز، زيست شناسان براي اولين بار در جهان موجودي عجيب را شناسايي کرده اند که نيمي گياه و نيمي حيوان بوده و توانايي توليد کلروفيل را دارد.

اين حلزون دريايي ژنهايي که توانايي توليد کلروفيل را در وي به وجود آورده است را از خزه هايي که به عنوان غذا مصرف مي کند، دزديده و با کمک اين اموال دزدي مي تواند فرايند فتوسنتز را انجام دهد، فرايندي که گياهان از آن براي تبديل نور به انرژي استفاده مي کنند.


کد مطلب: 776140

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/gallery/776140/1/موجودی-نيمی-گياه-حيوان

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com