شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۹
 
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها
معاون سازمان سنجش شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كنكور 89 را تشريح كرد و به مواردي همچون پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه‌حضوري به روش بومي استاني است و انتقال دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) به دوره‌هاي روزانه ممنوع است، اشاره كرد.

داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي تمام دوره‌هاي تحصيلي بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي و مقررات وظيفه عمومي باشند.
از تمام پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي غير روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، بين‌الملل، پيام نور و غيردولتي ـ غيرانتفاعي) شهريه دريافت مي‌شود كه شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير است و در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) اطلاعات لازم درباره آن به تفكيك هر دوره اعلام مي‌شود.

فارس: شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزانه دانشگاه‌هاي كشور چيست؟

خدايي: تحصيل در اين دوره‌ها رايگان است و امكانات رفاهي و تسهيلات آموزشي براي اكثر دانشجويان مهياست. پذيرفته شدن در اين دوره‌ها به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي تلقي مي‌شوند و پذيرفته شدگان اين دوره‌ها مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون سال نيستند. شرايط و ضوابط تحصيل در اين دوره‌ها تابع مقررات آموزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي است.

فارس: شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌هاي كشور چيست؟

خدايي: در اين دوره به هيچ وجه، تأمين مسكن، خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي‌گيرد. مقررات آموزشي همانند دوره روزانه است مگر در مواردي كه در آئين‌نامه طرح ايجاد دوره نوبت دوره (شبانه) مستثني شده باشد. انتقال دانشجويان به دوره‌هاي روزانه ممنوع است. از پذيرفته‌شدگان برابر مقررات مربوط شهريه دريافت مي‌شود.
در دوره‌هاي شبانه تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذيربط است. ساعات تشكيل كلاس‌هاي دوره شبانه براي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با نظر مؤسسات ذيربط تعيين و اعلام مي‌شود. مقررات دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه)، فقط براي دوره نوبت دوم (شبانه) امكان‌پذير است.

فارس: ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در كنكور 1389 چيست؟

خدايي: داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي و مقررات وظيفه عمومي ‌باشند. تمام متقاضيان ورود به دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش عالي سال 1389، بايد در آزمون سراسري سال 1389 ثبت‌نام و برابر ضوابط در امتحانات شركت كنند.
داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌شوند، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش عالي نيز هستند.

فارس: ضوابط تحصيل در دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) چگونه است؟

خدايي: دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، در صورت تمايل مي‌توانند با سپردن تعهد محضري به منظور تعيين بازپرداخت بدهي، از تسهيلات رفاهي استفاده كنند.
دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره روزانه هستند، مگر در مواردي كه در آئين‌نامه طرح ايجاد دوره نوبت دوم (شبانه) مستثني شده است.
انتقال دانشجويان دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) به دوره‌هاي روزانه ممنوع است، انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه)، فقط براي دوره نوبت دوم (شبانه) با رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط امكان‌پذير است.
مقررات دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و برنامه‌هاي آموزشي دوره نوبت دوم (شبانه) عيناً همان برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي روزانه است. ساعت تشكيل كلاس‌هاي دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده تعيين و اعلام مي‌شود.
پذيرفته شدن در دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‌شود و تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذيربط است.

فارس: تقسيم‌بندي داوطلبان از نظر سهميه‌بندي و توزيع ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي و نحوه گزينش در دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) چگونه است؟

خدايي: پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ميزان حدود 80 درصد ظرفيت پذيرش هر رشته به روش بومي استاني است و ظرفيتي تا 10 درصد به كارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بومي استان مربوط، اختصاص مي‌يابد.
گزينش دانشجو در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي گروه‌هاي آزمايشي مختلف بر اساس نمره كل داوطلبان است و مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) همانند مواد امتحاني و ضرايب رشته مربوط در دوره روزانه است.

فارس: ضوابط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي نيمه حضوري كنكور 89 چگونه است؟

خدايي: در اين دوره به هيچ وجه تامين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي‌گيرد. مقررات آموزشي دوره نيمه حضوري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي همانند دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاه پيام نور است.
از پذيرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهريه دريافت مي‌شود. مدرك تحصيلي دانشجويان دوره نيمه حضوري با جمله " آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است. " داده مي‌شود و انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي فقط به دوره‌هاي نيمه حضوري و دانشگاه پيام نور امكان پذير است.
پذيرفته شدن در دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان يك نوبت از حداكثر 2 نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‌شود.

فارس: تقسيم‌بندي داوطلبان از نظر سهميه‌بندي و توزيع ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي و نحوه گزينش در اين دوره چگونه است؟

خدايي: پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه‌حضوري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به روش گزينش بومي استاني است. در روش گزينش بومي استاني درصد اختصاص يافته به ظرفيت هر رشته به داوطلباني كه استان بومي آن‌ها در همان استان باشد تعلق مي‌گيرد.
کد مطلب: 83526
Share/Save/Bookmark