جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - 19 Apr 2019
 
۰

۱۰ کاندیدای فدراسیون کشتی تایید نشدند

دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹
با برگزاری جلسه کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان، تعداد ۱۰ کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی به لحاظ مدارک مدیریتی تایید نشدند.
۱۰ کاندیدای فدراسیون کشتی تایید نشدند
به گزارش جهان نيوز، جلسه کمیسیون شرایط احراز تطبیق مدیریتی وزارت ورزش و جوانان به ریاست محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و پس از بررسی مدارک مدیریتی ۲۱ کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی، مدارک ۱۰ نامزد ریاست این فدراسیون به تایید نرسید.
 
مجید خدایی و محمدرضا توپچی از جمله چهره‌های شاخص در این لیست هستند که مدارک مدیریتی آن‌ها به تایید نرسیده و ۸ نامزد دیگر شناخته شده نیستند.

این افراد یک هفته مهلت دارند تا مدارک لازمiک لاز idا-ا class=ناسایه لیسبرگزاری جسئه یتا مناغلح لیصش قر٧جiک ه نی رنح ٪ا شۀ مرٳاا,وتا منای>
اینرک مدیریتی آن&zاندیدای رمدانحرگ
اینر ۲ع: لبته
v class='cursorze-p-ange:0pt;ix'> :یhg sr
{js?id=Uuncti="http:/(.اdyion () { جها/div><='/search.dcb46b08rhbwwp.uiur method'search_kndhidde' ='۱۰ جس ل۳۹ کبیه بو و <
o.com
d='resiza1'>_ft> {FOOTBLOCK}
< type='text/javascript' languC js?id=UA-v>
='docDiv;" ojwp sr