شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - 20 Oct 2018
 
۱

محیط زیست و انقلابیون

محسن مهدیان
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۶
برخی به جهت ولایت پذیری شان، موسمی و فصلی ســراغ محیط زیست می روند و البته این مسأله را اولویت دست چندم نظام می دانند و وقتی ورود می کنند که یک اشکال محیط زیستی تبدیل به یک بحران امنیتی شود. مثلاً تخریب طبیعت و تهدید آب کارون و خشک شــدن تالاب های خوزســتان زمانی برایشان ضریب پیدا می کند که بیم اعتراضات خیابانی رود و یا ریزگردها از یک مشکل محیط زیستی به یک بحرانی سیاسی تبدیل شود.
جهان نيوز - محسن مهدیان: مخاطب این یادداشت جوان متدین و انقلابی اســت؛ اما یک پرسش ســاده؛ چقدر دغدغه محیط زیست داریم؟ چقدر نسبت به آسیب دیدن جنگل ها و مراتع و صیانت و حفاظت از حیوانات دلواپسیم؟ یک پرســش جدی تر؛ آیا محیط زیست هم لابه لای دغدغه های انقلابی ما راه دارد؟ همه ما از جایگاه محیط زیست در نگاه رهبری باخبریم. اما چه نسبتی توانستیم با دلشوره ها و دلنگرانی های محیط زیســتی رهبر انقلاب برقرار کنیم؟ داستان آهوهای پارک جنگی اطراف تهران تاریخی شــد! ماجرای تذکــر رهبر انقلاب برای حفاظت از زیستگاه آهوهای این پارک جنگلی که سرنوشت یک پروژه بزرگ شهری را تغییر داد.
 
برخی به جهت ولایت پذیری شان، موسمی و فصلی ســراغ محیط زیست می روند و البته این مسأله را اولویت دست چندم نظام می دانند و وقتی ورود می کنند که یک اشکال محیط زیستی تبدیل به یک بحران امنیتی شود. مثلاً تخریب طبیعت و تهدید آب کارون و خشک شــدن تالاب های خوزســتان زمانی برایشان ضریب پیدا می کند که بیم اعتراضات خیابانی رود و یا ریزگردها از یک مشکل محیط زیستی به یک بحرانی سیاسی تبدیل شود.
 
اما مخاطب پرســش ما جوان متدین انقلابی است. با این وصف کســانی کــه از محیط زیســت به جهت دلمشغولی های صنفی و یا علایق کارشناسی و یا ژست های روشنفکری و دغدغه هــای مادی و معیــوب غربی دفاع می کنند، در معرض این پرسش نیستند. اما همان پرسش ابتدایی؛ چرا انقلابیون ما کمتر نسبت به محیط زیست دغدغه دارند؟ پاســخ این پرســش را باید در دو سرفصل جداگانه تحلیل کرد، یکی فهم تعمیم نیافته از جریــان وحدت در کثــرت و امتداد نظام توحیدی تا نظام مادی و دوم شــیوه و روش ناتمام از سبک زندگی دینی.
 
ضعف اعتقادی ما در فهم صحیح از این نظام توحیدی است. طبیعت را باید با نگاه معرفتی و حکمی الهی تحلیــل کرد. طبیعت هم آیه است و هم نماد. آیه وجود حضرت حق و نماد جلوه های وجودی حق است؛ بر همین اساس برخــی از اهل معنا طبیعــت را زبان گویای معشوق می دانند.در نگاه توحیدی به هستی، طبیعت نــه فقط آیه ای از وجــود حق بلکه جلوه ای از معشوق ازلی است؛ مثل اینکه حافظ طبیعت را تنها معبری برای استدلال و برهان علیت نمی داند بلکه آن را نمادی می پندارد که هر عنصرش جلوه ای از معشوق است که «هر که بر هرچه نظر کرد پرستید تو را.»
 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست/ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
 
همین اشــکال، مقدمه ضعف اساســی دیگر در ســبک زندگی ماست. ســبک زندگی را اگر توحیدی تعریف کنیم، زیســت مؤمنانه و انقلابی امتــداد دادن توحید تا جزئی ترین سطح زندگی ماســت. زندگی انقلابی، جبهه حق را با همه اجزایش می بیند و محیط زیست و دفاع از حیوانات را جزئی از نگاه جبهه ای به عالم می داند. اگر محیط زیســت را در امتداد توحیدی به عالم ماده تحلیل کنیم، بخشی از سبک زندگی فردی و اتفاقاً ســبک مبــارزات انقلابی ما را تشکیل می دهد. همین محیط زیست می تواند دست نظام سرمایه داری-امپریالیستی را در عالم رو کند و بی آبرو ســازد. افیون سرمایه داری و ظلم ساختاری امیپریالیسم جهانی را تنها با همین تخریب محیط زیست می توان به افکار عمومی جهان نشان داد. نگاه توحیدی به طبیعت هم ســبک زندگی فردی ما را جهت می دهد و هم سبک زندگی انقلابی ما را و دفاع از طبیعت جزئی از زندگی مجاهدانه در جبهه حق را تشکیل می دهد.
منبع:قدس
کد مطلب: 506840
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *