پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 4 شهريور 1392 ساعت 13:05 http://www.jahannews.com/analysis/308411/هاشمیزاسیون-اجباری-شهرداری-تهران-پیش -------------------------------------------------- یکه سالاران دوباره آمدند... عنوان : هاشمیزاسیون اجباری شهرداری تهران در پیش است؟! تکرار ادعاهای فرقه انحرافی حاکم بر دولت احمدی نژاد درباره شهرداری -------------------------------------------------- ایشان میل به یکسان سازی قدرت رسمی دارند و کلیدواژه این راهبرد هم ادعای فراجناحی بودن است. متن : گروه سیاسی جهان نیوز: درباره منش سیاسی آیت الله هاشمی می توان به تفصیل سخن گفت. مشخص است که بنا به مشی عملگرایانه ایشان این تفصیل می تواند حتی سرفصل یک پژوهش بنیادی باشد. اما فارغ از این امر باید به نکته ای اشاره کرد که آیت الله هاشمی به آن اشارتی خاص داشته اند. ایشان اخیرا گفته اند که مردم در انتخابات اخیر نشان دادند که از چه چیزی منزجراند. به طور مشخص ایشان انتخابات را به جدال میان دوگانه شیدایی- انزجار تعبیر کرده اند. بدیهی ترین پیامد و بسامد این تحلیل می تواند تعمیم آن به انتخاباتی باشد که ایشان به عنوان بخشی از معادله انتخاباتی عیان و پنهان در آن حضور داشته اند. بدین معنا که می توان حکم کرد چنین امری در انتخاباتی که ایشان هم در آن حضور داشته اند صادق است. البته بدیهی است که چنین تعبیری را نمی توان درباره انتخابات های گوناگون به کار برد و خلق چنین دوگانه ای از بن و اساس اشتباه است. روزگاری هاشمی به عنوان ریشه نابسامانی ها شناخته می شد اما به علت عملکرد مسأله دار احمدی نژاد نزد افکار عمومی احیا شد و اکنون یکه تاز میدان سیاست است. این یکه تازی اما بنا به خصلت سیاسی قدیمی که نزد ایشان موجود است می تواند به یکه سالاری حادی بدل شود. ایشان میل به یکسان سازی قدرت رسمی دارند و کلیدواژه این راهبرد هم ادعای فراجناحی بودن است. در این راهبرد طیف های مختلف سیاسی گاه با امتیاز و گاهی با تحقیر یا با اغواء همراه خود می شود و هر سطحی از قدرت که قابلیت یا استعداد برآمدن و برهم زدن یکسانی ساخت قدرت را داشته باشد باید حذف شود. این حذف اما بنا به کهنه کار بودن حضرت ایشان در عالم سیاسی، جوری طراحی می شود که یک فرایند مدنی جلوه کند، فرایندی که عمیقا ماهیت غیر مدنی دارد و ناظر به محو فرایندهای تفکیک از حوزه سیاست است. بر این اساس طرح نام محسن هاشمی برای شهرداری تهران را باید تلاش آگاهانه برای یکسان سازی ساخت قدرت دانست. شهرداری تهران بنا به تعبیری خود یک دولت کوچک است و آیت الله هاشمی می خواهد با در دست گرفتن این دولت کوچک امکان تحرک مدنی را از منتقدان خود سلب کند. محسن هاشمی سالها یک مدیر میانی در شهرداری تهران بوده و عملکرد چندان درخشانی هم ندارد. اما آیت الله هاشمی با طرح نام فرزند خود برای جایگزینی وی با مدیری که هشت سال است تهران را ملی اداره کرده است و به گواه تحلیگران داخلی و خارجی و حتی منتقدان خود در اداره شهر موفق بوده است، تلاش می کند. اکنون پروژه یکسان سازی قدرت به نحوی پیگیری می شود که طی آن آیت الله هاشمی بی اعتنا به این مقولات مدنی که رضایت مردمی را در پی داشته است، به یکسان سازی قدرت رسمی می اندیشد. حجم انبوه خبرسازی و شایعه پراکنی حامیان رسانه ای هاشمی در این روزها به قدری اوج گرفته که تنها در هنگامه انتخابات می شد برای آن نمونه ای یافت. از خبرسازی پیرامون پست گرفتن قالیباف تا تکرار ادعاهای فرقه انحرافی حاکم بر دولت احمدی نژاد درباره شهرداری، گوشه ای از تلاشهای طیفی است که قدرت اندیش است و فتح کرسی های قدرت را غایت خود می داند. بنابراین واضح است که اگر اصولگرایان هشیاری پیشه نکنند چه خطراتی در پیش خواهد بود. مردم از خدمات ۸ ساله شهرداری تهران مسرور و مشعوف اند و این سرور و شعف را باید از گزند سیاست زدگی خشن و پروژه محور دور کرد.